Paviments Impresos

Peces Prefabricades

Les peces prefabricades, són aquells elements que es construeixen prèviament i després es traslladen a l'obra per, finalment, ser col·locades. Per tant, habitualment aquestes peces es fabriquen en un taller especialitzar i després es traslladen a l’obra per tal de ser instal·lades, tot hi que, si s’han de fer elements molt senzills, també es podrien fabricar directament en a l’obra.

 

Els elements prefabricats s’utilitzen cada vegada més i a l’actualitat reemplacen sistemes convencionals de construcció molt mes lents i costosos. Els avantatges principals d’aquests elements es que són econòmics, ràpids i de qualitat.

Els elements prefabricats amb els que treballem són:

Llambordes (Adoquins)
Llambordes (Adoquins)

Les llambordes o els llambordins són pedres o blocs de forma rectangular que es fan servir per a construir paviments.

press to zoom
Vorades
Vorades

Una vorada és una filera de blocs de pedra o de formigó que forma la vora d'una vorera i que defineix el límit entre aquesta i la calçada, en un carrer o una carretera.

press to zoom
Cassetons
Cassetons

Els cassetons són elements prefabricats de formigó que faciliten el formigonat de sostres bidireccionals o reticulars.

press to zoom
Blocs
Blocs

Aquestes peces prefabricades s'utilitzen per fer divisions, envans, tancaments façanes no estructurals per edificis industrials i vivendes residencials.

press to zoom