SERVEIS

Encofrats i estructures

Escales

Murs de formigó

Forjats

ENCOFRATS I ESTRUCTURES

Escales de formigó

Les escales de formigó són una de les més utilitzades actualment. Són senzilles de construir i econòmiques, però són molt segures, duradores i estètiques. A més, es poden col·locar tant a l’interior com a l’exterior i, fins i tot, prop de costes o rius.

Els seus avantatges principals són:

 • Ràpida producció.
 • Material senzill, durador i segur.
 • Bona resistència al foc en cas d’incendis.
 • Es poden escollir diferents opcions de revestiments per tal de donar-li una aparença única.
 • Permeten personalitzar l’estil i la forma.

Escales de peixos

Els cursos fluvials concentren gran diversitat biològica, amb presència de diferents hàbitats i espècies. Les escales de peixos són un sistema de millora de la continuïtat i connectivitat fluvial, i faciliten la lliure circulació dels peixos i sediments al llarg del riu. A més, per la seva estructura, criden l’atenció del gran públic.

ENCOFRATS I ESTRUCTURES

Murs de formigó

Els murs de contenció són estructures destinades a aturar masses de terra o altres materials quan les condicions no permeten que assumeixin els seus pendents naturals. També s’utilitzen per a estructures d’habitatges, naus industrials o dics d’aigua.

Les principals característiques d’aquestes construccions són:

 • Seguretat contra el foc.
 • Gran estabilitat.
 • Conservació sostenible.
 • Dilatació davant els canvis de temperatura.
 • Diferents possibilitats de formes en funció de les necessitats estructurals.
 • Resistència.
 • Aïllaments acústics.
 • Capacitat per emmagatzemar calor o fred, aconseguint un efecte d’inèrcia tèrmica que pot resultar de gran utilitat en projectes d’edificis amb criteris d’estalvi energètic.

ENCOFRATS I ESTRUCTURES

Forjats

Els forjats són elements estructurals dissenyats per aguantar el seu propi pes i el de la construcció, i que transmeten les càrregues als elements verticals que els sostenen. El forjat materialitza la separació entre les plantes d’un edifici i realitza altres funcions com aïllament i suport d’acabats i instal·lacions. Contribueix a reduir la possibilitat de translació d’un edifici i aporta rigidesa al pla horitzontal.

Tenint en compte el seu comportament estructural, existeixen dos tipus de forjats: unidireccionals i bidireccionals.

Forjats unidireccionals

Aquest tipus de forjats flexionen en una sola direcció, de manera que han de recolzar-se sobre elements lineals com ara bigues o murs de càrrega. Tanmateix, poden arribar a tenir flexió transversal, encara que serà en petita mesura en relació amb la principal.

Forjats bidireccionals o reticulats

Els forjats bidireccionals flexionen en ambdues direccions, formant una retícula, i es poden recolzar en elements puntuals com pilars, els quals no han d’estar disposats, necessàriament, de forma ordenada.