Paviments Impresos

Forjats

El forjat és un element constructiu, generalment horitzontal, capaç de transmetre les càrregues que suporta així com el seu pes propi als altres elements de l'estructura (bigues, pilars, murs, etc.). Forma part de l'estructura horitzontal de les diferents plantes d'un edifici, i és capaç de solidaritzar horitzontalment els diversos elements estructurals, la qual cosa permet no sols de transmetre càrregues verticals sinó també horitzontals. Això contribueix a reduir la possibilitat de translació de l'edifici i li aporta rigidesa en aquest pla horitzontal.

Forjats unidireccionals

Són aquells que flexionen pràcticament només en una direcció, de manera que han de recolzar-se sobre elements lineals com ara bigues o murs de càrrega; tanmateix, poden tenir flexió transversal, encara que aquesta serà petita en relació amb la principal. Estan armats només la direcció de flexió.

Forjat unidireccional
Forjats reticular

són aquells que flexionen en dues direccions, per la qual cosa es poden recolzar sobre elements lineals (bigues, murs) o sobre elements puntuals (normalment pilars) que no han d'estar forçosament disposats de forma ordenada

Forjat reticular